KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Przelewicach

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i5 , ust. 5, art.6 ust. 1-5 art. 7 ust 2 pkt.2 lit. a, i art. 39 a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.) oraz § 2 ust 1, pkt1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2004r. Nr 159, poz. 1664 ) oraz § 2 ust.1,2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz.U. z 2003 r. Nr 230 poz. 2303).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką" (WDGiP-7).
  pobierz wniosek:
  lub
 2. Załączniki:
  • odpis z rejestru przedsiębiorców lub kserokopia zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).
  • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
  • zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu; ponadto w przypadku przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy również za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
  • kserokopia krajowego dokumentu dopuszczającego do ruchu pojazd którym transport ma być wykonywany (dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim
  • oświadczenie - (WDGiP-19) wraz z załącznikami
   pobierz oświadczenie: lub
  • kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem lub dokumenty świadczące o co najmniej 5 letniej praktyce w zakresie wykonywania tego transportu (przy czym przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy)

Do wglądu:

  • Oryginały kserokopii dokumentów stanowiących załączniki

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do ............ za pośrednictwem organu wydającego decyzję (odwołanie składa się w ............). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w ............ wydziału prowadzącego sprawę.