drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Przelewicach

UCHYLENIE KARY PORZĄDKOWEJ

Podstawa prawna: art. 167 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997r . z późn. zmianami).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o uchylenie kary porządkowej    lub 
 2. załączniki:
  • dokumenty potwierdzające okoliczności niewykonania obowiązku

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w .............  Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:

 1. Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:
  • nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli zobowiązani, lub
  • bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub
  • bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem, mogą zostać ukarani karą porządkową do 2 500 zł. 
   Dotyczy to również:
  • osoby, która wyraziła zgodę na powołanie jej na biegłego,
  • osób trzecich, które bezzasadnie odmawiają okazania przedmiotu oględzin.
 2. Organ podatkowy, który nałożył karę porządkową, może, na wniosek ukaranego, złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej, uznać za usprawiedliwione niestawiennictwo lub niewykonanie innych obowiązków i uchylić karę.