drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Przelewicach

Karta usługi

ZMIANA IMIENIA I/LUB NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o zmianę imienia wraz z uzasadnieniem (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej)
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej
3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy

OPŁATY:
Opłata skarbowa- 37,00 zł. za wydaną decyzję

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu lub na konto: 29 9393 1010 2600 1140 2000 0010

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, zgodnie z kpa

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

1. Zmiana imienia małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.

2. W przypadku złożenia wniosku o zmianę imienia małoletniego dziecka przez jednego z rodziców wymagana jest zgoda drugiego rodzica wyrażona osobiście przed Kierowaniem  bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.

3. Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem USC.

4. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę imienia składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

5. Po zmianie można mieć najwyżej dwa imiona.

6. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o zmianie imienia jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.

7. Zmiany imienia można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
 a) imienia ośmieszającego,
 b) na imię używane,
 c) na imię, które zostało bezprawnie zmienione,
 d) na imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

8. Zmiana imienia następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.

9. Wniosek o zmianę imienia składa się osobiście do Kierownika USC.

10. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP.

Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. 2014.1628 ze zm.)