drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Przelewicach

PRZYDZIAŁ PRACOWNI ARTYSTYCZNYCH

Podstawa prawna: ............

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek o przydział pracowni artystycznych" (WKiDK - 6)
pobierz wniosek: lub
2. Załączniki:

 • poświadczenie aktualnych warunków mieszkaniowych,
 • życiorys artystyczny,
 • dyplom ukończenia uczelni artystycznej (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), lub
 • zaświadczenie o przynależności do związków twórczych, lub
 • zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów artystycznych,
 • dokumentacja dotycząca aktywności twórczej i wystawienniczej, opinie, recenzje (nieobowiązkowa).

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji komisji zainteresowani wnioskodawcy mogą składać w terminie 7 dni od daty ogłoszenia protokołu z posiedzenia komisji do przewodniczącego*.

*W przypadku odwołania komisja ponownie rozpatrzy wszystkie wnioski twórców ubiegających się o dany lokal lub oddali odwołanie jako bezpodstawne. Wnioski z posiedzenia odwoławczego są ostateczne i nie przysługuje już odwołanie.

VI. UWAGI:

 1. Informacje o warunkach ubiegania się o przyznanie pracowni artystycznej oraz adresy przydzielanych pracowni i terminy posiedzeń komisji będą zamieszczane w lokalnych mediach i na stronie internetowej ............
 2. Wnioski mogą być składane najpóźniej do dnia poprzedzającego posiedzenie komisji.
 3. Wnioski niekompletne i złożone po terminie są przez komisję odrzucone.
 4. Komisja obraduje w składzie co najmniej 5-osobowym . Głosowanie odbywa się jawnie, decyduje większość głosów a w przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego.
 5. Z posiedzeń komisja sporządza protokół i wnioski końcowe podaje do wiadomości zainteresowanych.
 6. Protokół z posiedzenia komisji ds. przydziału pracowni artystycznych zatwierdzony przez ............ stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu pomiędzy "zarządcą" czyli a najemcą.
 7. Pracownie artystyczne przyznawane są czynnym twórcom z uwzględnieniem poniższych preferencji:
  • dla twórców młodych, utalentowanych, którzy nie mieli możliwości
   w pełni rozwinąć swojego potencjału twórczego, a którzy znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej i finansowej,
  • dla artystów o uznanym dorobku, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji mieszkaniowej i finansowej.
 8. W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.