drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Przelewicach

Wydawanie Karty Parkingowej potwierdzającej uprawnienie do niestosowania się do niektórych znaków drogowych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27. sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004r.w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. Nr 67, poz. 616 z 2004r.); art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005r. z późn. zm.), § 37 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 z 2002r. z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wydanie Karty Parkingowej potwierdzającej uprawnienie do niestosowania się do niektórych znaków drogowych" (WZiPS-1)
  pobierz wniosek: lub
 2. Załączniki:
  • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
  • kserokopia orzeczenia Komisji Lekarskiej o przyznaniu stopnia niepełnosprawności,
 3. Do wglądu:
  • oryginał orzeczenia Komisji Lekarskiej o przyznaniu stopnia niepełnosprawności,
  • dowód osobisty osoby niepełnosprawnej,
  • dowód rejestracyjny,

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do ............ za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

*Opłata skarbowa :
Nie pobiera się.

VI. UWAGI:

 1. Osoby niepełnosprawne kierujące pojazdami i kierujący przewożący osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się mogą pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności nie stosować się do znaków wyrażonych znakami: B - 1, B - 3, B - 3a, B - 4, B - 10, B - 35, B - 37, B - 38 i B - 39*.
 2. Legitymacje wydaje się w ............

  *
  Znak B - 1 "zakaz ruchu w obu kierunkach",
  Znak B - 3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych",
  Znak B - 3a "zakaz wjazdu autobusów",
  Znak B - 4 "zakaz wjazdu motocykli",
  Znak B - 10 "zakaz wjazdu motorowerów",
  Znak B - 35 "zakaz postoju",
  Znak B - 37 "zakaz postoju w dni nieparzyste",
  Znak B - 38 "zakaz postoju w dni parzyste",
  Znak B - 39 "strefa ograniczonego postoju".