drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Przelewicach

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005r., Nr 175, poz.1459).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności" (WGN-41)
  pobierz wniosek: lub
 2. Załączniki:
  • dokument potwierdzający aktualny stan prawny nieruchomości (odpis
   z księgi wieczystej),
  • dokumenty potwierdzające uprawnienie do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dotyczy osób zwolnionych z opłaty za przekształcenie);
  • dokumenty potwierdzające, że jest się następcą prawnym uprawnionego użytkownika wieczystego (dotyczy następców prawnych użytkownika wieczystego);
  • w przypadku nieruchomości rolnych-informacja dotycząca przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 90 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do ............ za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

 1. Wniosek należy składać najpóźniej do 31 grudnia 2012 r.
 2. Z uwagi na dużą ilość wniosków termin zakończenia sprawy może przedłużyć się do 3 lat.
 3. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mogą wystąpić:
  - osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych. Przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania zabudowy na cele inne niż rolne.
  - osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział
  w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego;
  - spółdzielnie mieszkaniowe, będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.
 4. Osoba, która nabyła prawo własności zobowiązana jest do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Odpłatność za przekształcenie prawa wieczystego
  w prawo własności reguluje art. 67 ust.1, art.68 ust. 1, art. 69 oraz art. 70 ust. 2-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782).
 5. Koszty sporządzenia operatu szacunkowego (ok. 150 zł) ponosi wnioskodawca
 6. Przekształcenie jest możliwe, gdy z wnioskiem wystąpią wszyscy użytkownicy wieczyści ujawnieni w księdze wieczystej danej nieruchomości.
 7. Zwolnieni od opłaty za przekształcenie są użytkownicy wieczyści i ich następcy prawni:
  - którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian
  za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.;
  - które uzyskały użytkowanie wieczyste na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz.279).
 8. W przypadku braku dokumentów niezbędnych do ustalenia stanu prawnego nieruchomości, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia
  w kancelarii lub delegaturze wydziału (biura) prowadzącego sprawę.