drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Przelewicach

Realizacja zadania publicznego
składanie oferty na otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej

Podstawa prawna: dział I rozdział 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póżn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej" (BOP-12)
  pobierz wniosek: ( lub )
 2. Załączniki
  • wyciąg z rejestru lub ewidencji (ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania)
  • Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok
  • Statut podmiotu uprawnionego
  • Oświadczenie podmiotu (BOP-11)
   pobierz oświadczenie: ( lub )

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI
Oferta dla swej ważności musi być dostarczona do ............ najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert przewidzianym w ogłoszeniu o Konkursie (decyduje data stempla urzędowego) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Organizacji, numerem Konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej".