drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Przelewicach

WYDAWANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCYCH DOKUMENTACJE HYDROLOGICZNE W ZWIĄZKU Z PROJEKTOWANIEM INWESTYCJI MOGĄCYCH ZANIECZYŚCIĆ WODY PODZIEMNE

Podstawa prawna: art. 33 ust. 1 i 2 oraz art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 r., Nr 27, poz.96 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. "Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt prac geologiczno-inżynierskich" (WGKiOŚ -4)
  2. Załącznik:
    • Projekt prac geologiczno-inżynierskich (egz. Nr 1 i 2)

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do ............ za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............, delegaturze wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.