drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Przelewicach

Podatki i opłaty lokalne stanowiące dochód gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe wnioski w sprawach ulg ( umorzeń, odroczeń, rat ) w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochód gminy, a pobieranych przez urzędy skarbowe, tj. A) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej B) w podatku od czynności cywilnoprawnych C) w podatku od spadków i darowizn

Podstawa prawna: art. 17 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz. U. z 1998 r., Nr 150, poz. 983 z późniejszymi zmianami.); art. 209 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

dotyczy osób prawnych

 1. "Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłaty" (WPiOL-2) lub
 2. "Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty" (WPiOL-3) lub
 3. "Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej, opłaty" (WPiOL-4)
 4. Załączniki:
  • "Formularz informacji o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę" (WPiOL-29) - w przypadku, gdy wnioskująca osoba prawna jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178)
  • sprawozdanie finansowe (np. F-01, Rb- 30)
  • bilans
  • specyfikacja zobowiązań i należności
  • kopia planu finansowego
  • kopie deklaracji podatkowych opatrzonych datownikiem Urzędu skarbowego
  • kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno - prawnych (US, ZUS)
  • kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego
  • w przypadku toczących się postępowań, kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopie zgłoszonych wierzytelności
  • kopie ewentualnych programów naprawczych
  • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

dotyczy osób fizycznych

 1. "Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłaty" (WPiOL-2) lub
 2. "Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty" (WPiOL-3) lub
 3. "Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej, opłaty" (WPiOL-4)
 4. Załączniki:
  • "Oświadczenie przedsiębiorcy" (WPiOL-29) - w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178)
  • zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • odcinki emerytur lub rent - kopie
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kopia dowodu pobieranego zasiłku)
  • potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.)
  • potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty)
  • udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz światło, gaz, TV i inne)
  • kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego
  • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

II. OPŁATY:
Opata skarbowa:

 • za wniosek -5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.

* za wniosek o umorzenie opłaty skarbowej nie pobiera się

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.
(zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).