drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Przelewicach

WPIS  DO  EWIDENCJI  DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ

Podstawa prawna: art. 88a ust. 1 oraz art. 88b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

  1. Odbiór zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form:
  • osobiście przez wnioskodawcę
  • za pośrednictwem poczty

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

  1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w .............